سنسور مغناطیسی ( آهن ربایی)

  • پرینت
سنسور مغناطیسی (آهن ربایی)
برای اطلاع موقعیت کابین در چاه آسانسور نیاز به 2 عدد سنسور مغناطیسی داریم .
سنسور مغناطیسی آسانسور بصورت عمومی 2 نوع است.
 
 
-1 سنسور مغناطیسی با آهن ربای گرد:این سنسور پس از عبور از مقابل هریک ازقطب های یک آهن ربا تعقیروضعییت داده و حالت  خود را تا دیدن قطب دیگرآهن ربای بعدی حفظ میکنند.(این نوع برای تنطیم لول طبقات دقیق تر عمل میکند)در آهن ربا های گرد طرف مشکی قطب S و طرف نشان دار(قرمز) قطب N
 
2 سنسور مغناطیسی با آهن ربای تخت :در این سنسورپس از عبور از مقابل آهن ربا یک بار کنتاکت باز می شود و پس از عبور از آن بسته خواهد شد.
 -آهن-ربا1.png
 

آهن ربای دورانداز :سرعت دور تند آسانسوربعد از اینکه  سنسور دورانداز کابین مقابل این آهن ربا قرارمیگیرد به سرعت کند تبدیل می شود.

نکته : مکان آهن ربا های دور انداز در طبقات انتهایی قبل از شالتر های CAاست

نکته : فاصله آهن ربای مشکی تا قرمز از 5 سانت کمتر نباشد.

 

 

-آهن-ربا2.png

آهن ربای توقف:سنسور توقف کابین پس از این کهروی به روی این آهن ربا قرارمی گیرد کابین متوقف خواهد شد.

 استفاده دو عدد آهن ربا با رنگ قرمز(قطب N) جهت تنظیم دقیقتر لول در زمان حرکت کابین از بالا و از پایین است .

-آهن-ربا3.png

 

-آهن-ربا4.png

در سنسور های مگنتی از یک سیم مشترک برای دو سنسور دورانداز(CF3) و توقف (1CF)استفاده می شود.

 

-آهن-ربا5.png

نکته :برای تشخیص لول  طبقات انتهایی فقط دو آهن ربا یکی Nو یکیS نصب می شود.

در طبقات میانی در ازای هر طبقه یک سری آهن ربای توقف( 2 عدد Nو دو عددS)

و دو سری آهن ربای دور انداز نصب می شود.

-آهن-ربا6.png

 

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.
افزودن نظر
سيستم نظردهي نيكان